Προιόντα για ξενοδοχεία

Υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίου
Σκόνες Πλυντηρίου Ρούχων
Ξελεκιαστικά για υγρό καθαρισμό
eisai xalia
Παστα καθαρισμου Κυλινδρου
Mαλακτικά προϊόντα
Σπρει Προξελεκιάσματος
Στάντ μεταφοράς ρούχων
Σάκος πλυντηρίου ρούχων
Πανιά κυλινδρικών σιδερωτηρίων
Show More